Cep Barter
Kapat

Ana Sayfa > Hakkımızda > Anadolu Barter Mesajı
Anadolu Barter Mesajı

Anadolu Barter Mesajı

Barter geleceğin finans sektörüdür !

Aziz Dağtekinİnsan hayatında ekonomi ve para, her şey değil ama kabul edilmeli ki, çok şeydir. Geçim sıkıntısı içerisinde olan insanlar ve ülkeler için askerî güç, kültürel değerlere bağlılık ve diğer sosyal hedefler ikinci plânda kalabilir. Ekonomik bağımsızlıklarını kazanmış ülkelerin; bölgelerinde ve dünyada önemli bir devlet olmaları, stratejik konumlarını değerlendirmeleri daha kolaydır.

Bugün ülkesinin geleceği için kıtalarca uzaklıkta olan bir ülke; ekonomik ambargo, manipülasyon, kriz ve iç kargaşalıklar çıkarmakla kendisine yeni gelir kaynakları bulmakta ve ülkesinin gelişimi için kalıcı projeler geliştirmektedir. Bizim de gayemiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü, ekonomik yapısının kırılganlıklardan arındırılmış iniş ve çıkışlardan etkilenmeyen sağlam bir yapıda olmasıdır.. Bu duygu ve düşüncelerle, ekonomimizin lokomotifi durumundaki KOBİ’lerimizin iç dinamizmlerinin harekete geçirmek, sanayi ve ekonomik alanda dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için barter fikrini ve kültürünü geliştirmemiz lazımdır. Bugün dünyanın her alanda olduğu gibi ekonomide de süper devlet olan Amerika’da barter sistemi yaygın bir şekilde kullanılmakta ve bütçelerinin dörtte biri bu yol ile ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.

Unutulmamalıdır ki, yakın tarihimize kadar gözde olan takas işlemleri bugün iletişim, ulaşım ve teknolojinin gelişmesi sebebiyle milletlerarası ticarette takas ve trampa işlemleri artık çok az kullanılıyor. Barter ve kliring tercih ediliyor. Dünya ticaret hacminin yaklaşık % 25’inin barter sistemi ile, % 50 kadarının da kliring sistemi ile gerçekleştirildiği bilinmektedir. Barter ticaretinde 100’den fazla, kliring sisteminde ise 200’e yakın ülke ve 30.000’den fazla üye şirket bu iki ticaret sistemini kullanmakta ve benimsemektedir.

Takas / trampa sisteminde iki kişi veya iki firma bir araya gelirken, barter sisteminde; özel sektör kuruluşu olan organizatör nezdinde (birbirlerini hiç görmemiş olmakla birlikte), yüzlerce – binlerce kişi ve firma arasında ilişki kurulabilmektedir. Çoklu takas istasyonları oluşturulmaktadır. Kliring sisteminde kişilerin ve firmaların yapmak mecburiyetinde oldukları ihracat işlemleri, barter işlerlerinde ise, küçük bir ücret karşılığında barter şirketleri tarafından takip edip neticelendirilmektedir.

ANADOLUBARTER yönetimi olarak bir mal ve hizmet havuzu oluşturduk. Üyelerimiz oluşturduğumuz bu havuza borçlanmak suretiyle mal ve hizmet almakta, borçlarını da kendi ürettikleri mal ve hizmetlerle ödemektedirler. Barter organizasyonları; iki istasyonlu (bire-bir ) takas işlemlerinin getirdiği zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştur. Bire-bir takasın mümkün olmadığı veya tarafları tatmin etmediği durumlarda, aracı kurum ANADOLUBARTER sistemi ile devreye girmekte ve her iki tarafa da yeni arz-talep teklifleri sunarak, çok istasyonlu takas sistemini çalıştırmaktadır. Bu hâliyle ANADOLUBARTER, barter ortak pazarını yönlendirmekte ve firmalara bilgi akışı sağlamaktadır.

Barter sisteminde işlem yapmak, ancak ANADOLUBARTER Sistemine üye olmakla mümkün olabilmektedir. Barter üyeleri, mal ve hizmet arz ve taleplerini ANADOLUBARTER Şirketine bildirmekte, ANADOLUBARTER’da; belge-geçer, elektronik mektup ve internet gibi iletişim araçlarıyla arz ve talepleri üyelerine anında aktarmaktadır.

Mal veya hizmet satın alan firma, satın aldığı mal veya hizmeti üreten ve satan firmaya değil, aracı kuruma borçlanmaktadır. Bu sebeple barter şirketleri, üyelerinden teminat göstermelerini istemekte ve bu teminat miktarına göre bir satın alma kredi limiti oluşmaktadır. Alıcı ve satıcı, kendi aralarında anlaştıktan sonra müştereken üyesi oldukları ANADOLUBARTER’ı devreye sokmak imkânına da sahipler.

Ne yazık ki ülkemizde, barter uygulaması ile ilgili olarak özel bir kanunî düzenleme yoktur. Konu ile ilgili işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanmaktadır. Yeni bir mevzuat düzenlenmesi yapılırsa, barter - finans kiralama (barter - leasing) sistemi teşvik edilirse, hem dış ticaretimiz, hem de (takas – trampa işlemlerine âşina olan) Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkilerimiz gelişir. Çünkü Barter geleceğin finans sektörüdür. Barter sektörü iyi kullanıldığı ve kendine has bir yasası olduğu takdirde önlenemez bir yükseliş ve işlem rekorları kıracaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında güçlü, güven duyulan, istikrarlı bir Türkiye hayal ediyor, vatansever her firmanın barter ticaretini doğru, kontrollü ve yerinde kullanmasını diliyorum. Bütün üyelerimize ve üye olmayı hedefleyen potansiyel üye adaylarımıza bol kazançlı barterlı işlemler diliyorum.

Saygılarımla

Aziz Dağtekin
ANADOLUBARTER Yönetim Kurulu Başkanı